Regulamin OneDay Roadshow 2016

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem OneDay Roadshow jest firma GJC Inter Media Sp. z o.o.-organizator targów RemaDays,  wydawca kwartalnika Gifts Journal, twórca European Suppliers Book oraz Programu „Solidni w Biznesie” – z siedzibą w Poznaniu, ul. Podbiałowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107721, NIP 781-17-06-884.

Telefon kontaktowy: +48 61 825 73 22
E-mail:
sales@gjc.pl

Dział techniczny
obsługa w j. polskim Jacek Spychała:
jacek@gjc.pl – (+48 61) 674 01 32

obsługa w j. polskim, angielskim i niemieckim Małgorzata Jewasińska: gosia@gjc.pl – (+48 61) 674 01 41

1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług spółki GJC Inter Media Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem, i zwane są dalej Uczestnikiem OneDay Roadshow – Wystawcą lub Zwiedzającym.

1.3. Uczestnikiem OneDay Roadshow – Wystawcą lub Zwiedzającym może być podmiot gospodarczy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego itd.), które na dzień uczestnictwa w OneDay Roadshow dysponują aktualnym wpisem do CEIDG, KRS bądź innego rejestru przedsiębiorców.

1.4. W OneDay Roadshow mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

1.5. OneDay Roadshow będzie trwać 5 dni i odbędzie się w pięciu miastach:

    • 5.09.2016 – Warszawa (PL)
    • 6.09.2016 – Poznań (PL)
    • 7.09.2016 – Berlin (DE)
    • 8.09.2016 – Chorzów (PL)
    • 9.09.2016 – Wrocław (PL)

1.6. Czas otwarcia dla zwiedzających

10.00-16.00

1.7. Czas otwarcia dla wystawców

9.00-17.00

2. Udział w OneDay Roadshow

2.1.Podstawą uczestnictwa w OneDay Roadshow jest odesłanie do Organizatora umowy podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru przedsiębiorców właściwego dla Uczestnika.

2.2.Uczestnictwo w OneDay Roadshow możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, wymagalnych na dzień podpisania Umowy uczestnictwa. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich treści zawartych w niniejszym regulaminie i stanowi zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w OneDay Roadshow.

2.3.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji OneDay Roadshow z przyczyn niezależnych od Organizatora najpóźniej do dnia 10.08.2016 roku i zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu wpłaconych należności. Organizator może odstąpić od współpracy z Uczestnikiem w przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od współpracy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wystawcę przepisów umowy:
a) nie uregulowania jakichkolwiek należności na rzecz Organizatora,

b) podnajęcie lub przekazanie osobom trzecim możliwości uczestnictwa w OneDay Roadshow bez zgody organizatora;

c) uciążliwego dla innych Wystawców zachowania.

3. Stoiska

3.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli wymagają tego względy organizacyjno – techniczne lub przepisy związane z bezpieczeństwem.

3.2.Wystawcy otrzymują w odpowiednim czasie oraz sukcesywnie drogą elektroniczną informacje techniczne.

3.3.Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych, pod rygorem naliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem instalacji inną drogą, z ominięciem stoiska Uczestnika.

3.4.Powierzchnię przekazaną do dyspozycji wystawcy należy uprzątnąć i pozostawić w stanie nienaruszonym. Wystawca, który dopuści się uszkodzenia i/lub zabrudzenia stoiska zostanie obciążony karą w wysokości połowy kosztów wynajmu stoiska, bez konieczności dodatkowego wezwania Uczestnika do usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i/lub zabrudzeń.

3.5.Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby przywrócić niezakłócony dostęp do mediów i usług. Uczestnikowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.

3.6.Standardowa zabudowa w hotelach na OneDay Roadshow obejmuje: stolik ok. 170 x 40 cm oraz dwa krzesła. Firma – Uczestnik otrzyma do wykorzystania powierzchnię ok. 5-6 m2. W zabudowie dopuszczalne są rollupy, natomiast zastosowanie każdego innego rodzaju zabudowy wymaga wcześniejszej akceptacji przez Organizatora.

3.7.Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie obiektu, umeblowania, instalacji dokonane przez niego lub osoby jego reprezentujące lub zatrudnione bezpośrednio lub pośrednio.

4. Bezpieczeństwo

4.1.Zabronione jest wnoszenie na teren OneDay Roadshow broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.

4.2.Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.3.Organizator nie jest odpowiedzialny za rzeczy w szatni pozostawione przez uczestników spotkania. W związku z powyższym każdy Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z zaginięciem, uszkodzeniem itp. rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestników OneDay Roadshow.

5. Reklamacje

5.1.Wszelkie reklamacje związane ze stoiskiem i serwisem technicznym będą rozpatrywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w Dziale Technicznym podczas OneDay Roadshow.

6. Płatności

6.1. Płatność zgodnie z poniższymi warunkami prosimy dokonywać na konto Organizatora: BNP PARIBAS FORTIS BANK o/Poznań, nr konta: PL49 1600 1084 0004 0503 6640 8001. Płatność za udział realizowana jest na podstawie zamówienia. Wartość zamówienia podzielona jest na zaliczki w wysokości 20% i 80%.

6.2. Do kwoty wartości umowy netto, przy każdej wpłacie należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce podstawowej, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Organizator zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zaliczkowej cząstkowej lub końcowej nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od Uczestnika. Zgodnie z art. 19a oraz art. 106i Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177. poz. 1054 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485) w sprawie zwrotu podatku niektórym płatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

6.3. W przypadku podpisania umowy zawartej po 29.08.2016 r. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej należności na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia zamówienia zaliczkowego ale nie później niż do 5.09.2016.

6.4. Organizator z momentem otrzymania całej należności od Uczestnika wynikającej z zamówienia, wystawi fakturę VAT końcową uwzględniając otrzymaną zaliczkę i wystawioną fakturę VAT zaliczkową cząstkową.

6.5. Płatności za usługi dodatkowe zamówione po podpisaniu umowy, jak również płatności wynikające z obciążenia Uczestnika kosztami usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i/lub zabrudzeń stoiska, Uczestnik zobowiązuję się uregulować w terminie 7 dni od zakończenia imprezy nie później niż do 16.09.2016. Zamówienia złożone wcześniej muszą być opłacone zgodnie z terminem określonym na fakturze.

7. Anulowanie udziału

7.1.Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w OneDay Roadshow do dnia 30 czerwca 2016 roku, bez żadnych konsekwencji. W przypadku wycofania się z OneDay Roadshow po tym terminie z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz organizatora wszystkich należności wynikających z uczestnictwa.

7.2. W przypadku rezygnacji 29.08.2016 wpłacona przez Uczestnika zaliczka przepada.

8. Inne formy promocji podczas targów

8.1. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych poza wykupionym miejscem, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu stosownych opłat. Rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów reklamowych i innych Uczestnika, bez względu na ich treść oraz formę, poza stoiskiem, bez pisemnego zezwolenia Organizatora zagrożona jest karą umowną w wysokości 3.000 zł za każdą ujawnioną formę dystrybucji.

8.2. Plakaty, naklejki i inne drukowane materiały reklamowe rozmieszczone bez zezwolenia Organizatora będą usuwane na koszt Wystawcy w trakcie imprezy.

8.3.Reklamowanie na stoisku firm trzecich, nie będących wystawcami jest niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z wystawcą. Nie dotrzymanie tych warunków jest zagrożone karą umowną w wysokości 3000 zł za każde stwierdzone naruszenie.

8.4.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.

8.5.Loterie, konkursy, quizy itp. mogą być organizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora oraz przy zachowaniu wymogów wynikających ze stosownych przepisów.

 

Do poprania wersja pdf